Formy koron drzew owocowych cz.2

Uprawa drzew karłowych w formie szpalerowej nie ma zasadniczej przewagi nad formą kolistą. Korony drzew karłowych osiqgają zaledwie 2—3 m średnicy, a więc rząd od rzędu można sadzić co 4 m, ograniczając rozrastanie się ich na boki za pomocą umiarkowanego …

Formy koron drzew owocowych cz.1

W sadach europejskich można spotkać kilkadziesiąt różnych form koron; tylko nieliczne z nich mają u nas zastosowanie.

Formy drzew owocowych dzielimy na kilka grup według czterech kryteriów:

– kształtu przekroju poprzecznego: kolisty, owalny i szpalerowy;

– rozmieszczenia konarów: okółkowe, piętrowe, …

Środki chemiczne zastępujące cięcie

Środki chemiczne zastępujące cięcie

Od kilkunastu już lat prowadzone są w instytutach sadowniczych badania nad zastąpieniem cięcia przez odpowiednie środki chemiczne, nanoszone na drzewa w formie opryskiwania lub smarowania. Nie udało się dotąd zastąpić cięcia ręcznego przez żaden środek chemiczny, …

Obrączkowanie – Nacinanie kory – Wyłupywanie pąków

Obrączkowanie

Obrączkowanie, podobnie jak i przyginanie pędów należy do bardzo starych zabiegów sadowniczych. Jak dotąd nie znalazło ono szerszego zastosowania w praktyce. Bywa stosowane sporadycznie w celu zahamowania zbyt intensywnego wzrostu drzew.
Obrączkowanie wykonuje się następująco. Wokół konaru lub pnia …

Przyginanie pędów

Zabiegi uzupełniające cięcie i ich działanie na drzewa – Przyginanie pędów

Przyginanie pędów stosowano już w XVIII-wiecznych ogrodach przy-pałacowych w celu uformowania sztucznych koron drzew. Znano działanie tego zabiegu przejawiające się słabszym wzrostem przygiętych pędów. W sadach towarowych przyginanie pędów …

Wpływ cięcia na zdrowie drzew

Wpływ cięcia na zdrowie drzew

Podkreśla się często pozytywny wpływ cięcia na zdrowie drzew. Istotnie w czasie cięcia usuwa się pędy chore lub martwe ograniczając w ten sposób dalsze rozprzestrzenianie się chorób. Usuwanie pędów porażonych odgrywa ważną rolę w zwalczaniu …

Wpływ cięcia na jakość owoców

Za pomocą cięcia można skutecznie regulować wielkość owoców. Cięcie wykonane zimą lub na wiosnę zmniejsza liczbę kwiatów na drzewie, a więc i owoców, dzięki czemu każdy z nich wyrasta. Dodatnie działanie cięcia na wielkość owoców uwidacznia się przede wszystkim w …

Wpływ cięcia na regularność owocowania

Wpływ cięcia na regularność owocowania

Wiele odmian jabłoni, grusz i śliw wykazuje tendencję do owocowania przemiennego, czyli wydawania plonu co drugi rok. Owocowanie przemienne zdarza się przede wszystkim u odmian z natury bardzo plennych, które majq zdolność do zawiqzywania owoców …

Wpływ cięcia na wielkość plonu owoców

Cięcie młodych drzew i krzewów — zmniejszając liczbę pędów owoconośnych i pąków kwiatowych powoduje prawie zawsze obniżenie plonu owoców. Dlatego drzewa młode poleca się ciąć tylko z konieczności i możliwie słabo. Inaczej jest z drzewami starszymi. Po wejściu drzew w …

Wpływ cięcia na zawiązywanie się owoców

Proces zawiązywania się owoców można podzielić umownie na dwa etapy. W pierwszym etapie kwiat jest zapylony i zapłodniony, w drugim z zapłodnionego kwiatu rozwija się zawiązek owocu. Nie stwierdzono, aby cięcie mogło wywierać działanie na proces zapylenia i zapłodnienia kwiatu, …