Wpływ cięcia na jakość owoców

Za pomocą cięcia można skutecznie regulować wielkość owoców. Cięcie wykonane zimą lub na wiosnę zmniejsza liczbę kwiatów na drzewie, a więc i owoców, dzięki czemu każdy z nich wyrasta. Dodatnie działanie cięcia na wielkość owoców uwidacznia się przede wszystkim w …

Wpływ cięcia na regularność owocowania

Wpływ cięcia na regularność owocowania

Wiele odmian jabłoni, grusz i śliw wykazuje tendencję do owocowania przemiennego, czyli wydawania plonu co drugi rok. Owocowanie przemienne zdarza się przede wszystkim u odmian z natury bardzo plennych, które majq zdolność do zawiqzywania owoców …

Wpływ cięcia na wielkość plonu owoców

Cięcie młodych drzew i krzewów — zmniejszając liczbę pędów owoconośnych i pąków kwiatowych powoduje prawie zawsze obniżenie plonu owoców. Dlatego drzewa młode poleca się ciąć tylko z konieczności i możliwie słabo. Inaczej jest z drzewami starszymi. Po wejściu drzew w …

Wpływ cięcia na zawiązywanie się owoców

Proces zawiązywania się owoców można podzielić umownie na dwa etapy. W pierwszym etapie kwiat jest zapylony i zapłodniony, w drugim z zapłodnionego kwiatu rozwija się zawiązek owocu. Nie stwierdzono, aby cięcie mogło wywierać działanie na proces zapylenia i zapłodnienia kwiatu, …

Wpływ cięcia na tworzenie się pąków kwiatowych

W warunkach dobrej pielęgnacji wszystkie młode drzewa mają skłonność do obfitego tworzenia pąków kwiatowych w trzy lub cztery lata po ich posadzeniu do sadu. Cięcie może zahamować ten proces lub opóźnić go o kilka lat.

Jednym z warunków tworzenia się …

Wpływ cięcia na wzrost drzew i krzewów

Jeszcze na początku poprzedniego stulecia uważano, że cięcie wywiera tylko dobroczynne działanie na wzrost drzew i ich owocowanie. Pogląd taki panował w okresie, gdy sadownictwo europejskie rozwijało się pod wpływem sztuki ogrodniczej wyniesionej z dziewiętnastowiecznych ogrodów przypałacowych. Kiedy w latach …

Budowa drzew cz.2

Kierunek wzrostu pędów regulowany jest przez hormony roślinne (auksyny), które tworzą się w rosnących pędach wierzchołkowych i liściach. Przemieszczają się one w dół pędu. Jeśli pędy rosną intensywnie dopływ hormonów wzrostowych jest większy niż przy wzroście słabym, co sprawia, że …

Budowa drzew cz.1

Przed przystąpieniem do opisu cięcia drzew i krzewów owocowych warto przypomnieć przyjęte od dawna nazewnictwo.

Uprawiane szlachetne odmiany drzew owocowych rozmnaża się przez szczepienie lub okulizację. Roślinę, na której szczepi się lub okulizuje odmiany uprawne, nazywamy podkładką. Podkładkę stanowi system …

Cięcie drzew i krzewów owocowych

Cięcie drzew i krzewów owocowych jest nierozerwalnie związane z racjonalną pielęgnacją roślin sadowniczych. Ma ono kilka celów. Drzewa i krzewy po posadzeniu przycina się, aby ułatwić ich przyjęcie się. W czasie przesadzania roślin ze szkółki do sadu 4/5 systemu korzeniowego …